Belangenbehartiging

De Straatraad behartigt op de eerste plaats de belangen voor alle dak- en thuislozen in Breda, geen enkele uitzondering daarop. Deze collectieve vertegenwoordiging van onze doelgroep heeft veelal betrekking op de rechten van dak- en thuislozen. Met name zoals die opgetekend staan in het Universeel Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast ook de grondwettelijke rechten en de sociale rechten volgens de Nederlandse regelgeving.

Ons streven is, vanzelfsprekend, dat het aantal dak- en thuislozen in Breda sterk vermindert en, daar zijn naar onze mening wel degelijk mogelijkheden voor. Verder strijden we er voor, dat voor alle mensen uit onze doelgroepen, voldoende zorg en hulp een zekerheid is, i.p.v. een beloning mits als tegenprestatie voldaan wordt aan een eisenpakket. Over de gehele linie, is onze inzet en aandacht gericht op destigmatisering. Het beeld van en de vooroordelen over dak- en thuislozen is al sinds de middeleeuwen, onveranderd gebleven. Volledig onterecht en bovenal nog onjuist gesteld ook. Een afspiegeling van de dak- en thuislozengemeenschap is identiek aan een afspiegeling van de burgergemeenschap. Enorm divers en gevarieerd, met mensen van alle rangen en standen, in alle vormen en maten, uit alle lagen en landen. Zoals ieder ander is een dakloze een gewoon mens, maar dan een die ergens in het leven gewoon vreselijk veel pech heeft gehad. Dat dak- en thuislozen in Breda respectvol en met inclusiviteit worden behandeld, door burgers, ondernemers en de (lokale) overheden, staat bij ons hoog genoteerd in het strijdplan. Een correcte bejegening, ook vanuit zorgprofessionals, handhavers en dienstverleners.

Als het gaat om behartiging van de collectieve belangen, onderhouden wij de zogeheten korte lijntjes met lokale politiek, relevante afdelingen/medewerkers binnen de gemeente en met zorgaanbieders. Wij gaan in dialoog met de juiste beleidsmakers, maar zijn daarnaast ook bereid om zo nodig, op ludieke wijze, actie te voeren.